Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ONLINE A TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY SPOLOČNOSŤ​ ​ MENULAND s.r.o.

Tieto Obchodné podmienky upravujú v súlade s platnou právnou úpravou Občianskeho
zákonníka (ďalej len ako "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti medzi
spoločnosťou:
 
Menuland, s.r.o.
IČO: 50 146 645
IČ DPH: SK2120200566
so sídlom Drieňová 33, 821 01 Bratislava,
zapísaná do obchodného registra OS Bratislava I, oddiel sro, vložka č. 109125/B
www: www.menuland.sk,
email: info@menuland.sk
 
a ​ zákazníkom
 
(ďalej len ako „Predávajúci“)
a zákazníkom (ďalej len ako "Kupujúci")
vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a
Kupujúcim, ktorej predmetom je tovar Predávajúceho (ďalej len ako "Tovar") (ďalej len
ako "Zmluva"), a ktorá je uzatváraná prostredníctvom jeho online obchodu
umiestneného na stránkach www.menuland.sk (ďalej len ako "Menuland") ohľadom
Tovaru tu ponúkaného.
(ďalej len ako „Obchodné podmienky“).
 
1) Úvodné ustanovenia
 1. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku. Všade tam, kde sa hovorí o právach a povinnostiach zo Zmluvy, sú tým myslené práva a povinnosti zo zmluvy, vrátane týchto Obchodných podmienok.
 2. Uzavretím Zmluvy, Kupujúci prehlasuje, že sa s aktuálnym znením týchto Obchodných podmienok pri každom jednotlivom uzavretí Zmluvy oboznámil, porozumel im, s ich znením súhlasí a bude sa nimi riadiť.
 3. Aktuálne znenie týchto Obchodných podmienok je voľne prístupné na internetových stránkach Predávajúceho a je tak každému umožnené ich zobrazenie a archivácia.
2) Objednávka
 1. Zákazník môže zadat objednávku online na stránkach www.menuland.sk alebo telefonicky na tel.čísle 0910 804 805
 2. Zákazník má právo objednávku zrušiť a to najneskôr do 5 minút od uskutočnenia objednávky a to buď telefonicky na tel.čísle 0910 804 805, alebo osobne na prevádzke.
 3. Na stránkach Menuland sú informácie o Tovare a jeho vlastnostiach, o cenách, ako aj o nákladoch spojených s dodaním a balením Tovaru pri doručovaní v rámci časti územia hlavného mesta Bratislavy. Tovar je doručovaný iba na časti územia hlavného mesta Bratislavy, ktoré Kupujúci nájde na stránke Menuland.sk. Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Menuland. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť Zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnutej Predávajúcim Kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať
3) Platba
Platbu je možné zrealizovať:
 1. Pre platbu na faktúru je potrebné vopred požiadať o túto formu úhrady natel.čí sle 0910 804 805. Po schválení bude zákazník zaradený medzi zákazníkov platiacich na faktúru. Splatnosť faktúry je 14 dní, prípadne dohodou.
 2. Pomocou služby CardPay alebo TatraPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky, možné je zaplatiť aj kartami VISA a EUROCARD/MASTERCARD vydané akoukoľvek oficiálnou bankovou inštitúciou.)
4) Dodacie a platobné podmienky
 • V prípade dodania kuriérskou službou Menuland s.r.o. - cena za dovoz závisí od času objednávky a adresy doručenia
Predávajúci sa zaväzuje:
 
 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad - pokladničný blok, prípadne na požiadanie faktúru
Kupujúci sa zaväzuje:
 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar
5) Reklamácie
Reklamácie sú vybavované
 
 • telefonicky denne v čase od 08:00 do 20:00 na tel. č. 0910 804 805
 • E-mailovou formou na adresu: riaditel@menuland.sk
 • prostredníctvom kuriéra Menuland
 • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby
Záruka
 
Záruka platí max. 15 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak
nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť
zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou
službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii
je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe
dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná
kompenzácia).
 
Spôsob vrátenia tovaru
 • osobne
 • prostredníctvom kuriéra Menuland Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie
 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
 • pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa
Platnosť VOP
od 14.4.2020
V Bratislave 14.4.2020