Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOLOČNOSŤ MENULAND s.r.o.

Zásady spracovania osobných údajov sú platné od 01. 01. 2019 a nahrádzajú predchádzajúce prehlásenie o Ochrane osobných údajov. Ak ste návštevníkom našich webových stránok, našim zákazníkom alebo
odberateľom newsletterov a rozpisu denného menu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Tu sa môžete oboznámiť s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Všeobecným nariadením EU o ochrane osobných údajov).
 
 • Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
 • V zmysle § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 bola dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov.
 • Právny základ spracúvania osobných údajov: Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).
1. Správca vašich dát
 
My, ako spoločnosť Menuland s.r.o. so sídlom: Drieňová 33, 821 01 Bratislava, IČO 50 146 645, zapísaná do obchodného registra OS Bratislava I, oddiel sro, vložka č.109125/B, prevádzkujeme e-shop www.menuland.sk a nakladáme s vašimi osobnými údajmi ako správca. Kontaktovať nás môžete na email info@menuland.sk alebo na tel. č 0910 804 805. Ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti požadované platnou legislatívou, vaše osobné údaje spracovávame iba na základe platného právneho dôvodu, a to najmä oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu, podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov a úplne rešpektujeme vašepráv a podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.
 
2. Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Osobné údaje, ktoré ste nám zverili, spracovávame z nasledovných dôvodov:
 
 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefón, korešpondenčnú adresu, počet a druh zakúpených produktov (informácie o produkte) nevyhnutne potrebujeme pre plnenie zmluvy (napr. dodanie tovaru našim kuriérom na vašu adresu).
 • Vedenie účtovníctva Pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov (fakturačné údaje - paragón).
 • Pre marketingové účely – zasielanie denného menu a newsletterov Pre zasielanie obchodných oznámení využívame vašu emailovú adresu vtedy, ak ste našim zákazníkom a ak ste nám udelili súhlas.
 • Kedykoľvek môžete zasielanie našich e-mailových správ odhlásiť pomocou emailu na adrese info@menuland.sk
 • Cookies - pri prechádzaní našich webových stránok môžeme zaznamenávať vašu IP adresu.
3. Doba uloženia osobných údajov
Vaše osobné údaje si ponechávame počas behu premlčacích lehôt, ak zákon nestanoví
dlhšiu dobu pre ich uchovávanie.
 
4. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Vaše osobné údaje opatrujeme ako keby boli naše vlastné a pristupujeme k nim so
všetkou úctou. S vašimi dátami nakladajú iba osoby (zamestnanci a spolupracovníci),
ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, spracovateľské operácie vykonávame z najväčšej časti
vlastnými silami a nepoužívame pre nich tretie strany.
 
5. Vaše práva v rámci ochrany osobných údajov
 1. Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom – tzn., že sa nás môžete opýtať, aké osobné údaje o Vás evidujeme a čo sa s nimi v priebehu toho, čo sú u nás, dialo a bude diať.
 2. Právo na opravu – pokiaľ nie sú Vaše osobné údaje, ktoré o Vás vedieme, už aktuálne alebo sú nesprávne, môžete požiadať o ich opravu.
 3. Právo vzniesť námietku – v prípade, že sa domnievate, že spracovávame osobné údaje nad rámec nášho oprávneného záujmu zamedziť opakovanému objednávaniu a nevyzdvihnutia produktov, môžete proti takémuto spracovaniu vzniesť námietku, ktorou sa musíme zaoberať.
 4. Právo na výmaz (tzv. právo „byť zabudnutý“) – tzn., že na Vašu žiadosť musíme vymazať všetky osobné údaje, ktoré o Vás evidujeme, napr. pokiaľ si už nebudete priať byť u nás registrovaní. Môže sa ale stať, že bude existovať iný dôvod, ktorý nás oprávňuje, či zaväzuje údaje uchovať (napr. povinnosť plynúca zo zákona o účtovníctve atď.) a v takom prípade výmaz nemôžeme urobiť.
 5. Právo na obmedzenie spracovania - v niektorých prípadoch síce osobné údaje môžeme uchovávať, ale nesmieme s nimi nijak nakladať; jedná sa o nasledujúceho situácie:
  -Pokiaľ popriete presnosť údajov a my potrebujeme Vaše oznámenie overiť;
  -Ak sú osobné údaje spracovávané neoprávnene, ale neprajete si, aby sme ich vymazali a miesto výmazu požiadate len o obmedzenie spracovania;
  -Pokiaľ už osobné údaje nepotrebujeme, ale požiadate o ich uchovanie preuplatn enie Vašich právnych nárokov;
  -Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu, a to po dobu, než overíme, či budú osobné údaje ďalej spracovávané v našom dôležitom záujme alebo ich spracovávať nebudeme.
 6. Právo na prenositeľnosť údajov – v prípade, že nás o to požiadate, poskytneme Vám Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli, súhlasu a zároveň ich spracovávame automatizovane. Takéto údaje Vám poskytneme v bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Poprípade tieto údaje môžeme odovzdať správcovi, ktorého určíte, pokiaľ ale s odovzdaním bude súhlasiť.
 7. Právo podať sťažnosť - pokiaľ sa domnievate, že nejakým spôsobom porušujeme pravidlá spracovávania osobných údajov, máte právo podaťsťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
6. Mlčanlivosť
Naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí spracovávajú vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a to aj po skončení zmluvného vzťahu s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane. Pokiaľ máte akúkoľvek otázku ohľadom ochrany súkromia, môžete nám napísať na email info@menuland.sk. Môže sa stať, že tieto podmienky budeme občas aktualizovať, teda odporúčame, aby Ste sa na túto stránku čas od času pozreli.
 
Platnosť od 1.1.2019
V Bratislave 1.1.2019